SCOOTER & MOTORRAD TEILE, MOTORRAD REIFEN ONLINE-SHOP

SPRACHEN | LANGUAGES
R & Mayer - Robogó és motor alkatrész nagykereskedés - Magyar
R & Mayer - Scooter & Motorcycle parts Wholesaler - English
R & Mayer - Scooter & Motorrad Teile Großhandel - Deutsch
Motoralkatrész24.hu - Scooter & Motorrad Teile, Motorrad Reifen Online-Shop
ANMELDEN
IHR WARENKORB IST LEER.

REGISTIEREN

DATENSCHUTZ

1. BEVEZETÉS

Az E-Store System Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 13-09-153197, székhelye: 2112 Veresegyház, Búzavirág utca 18., nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Társaság) a működése során végzett adatkezelési tevékenységét a jelen adatkezelési szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) és a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően végzi. A Szabályzat mindenkori hatályos változata elérhető és megismerhető a www.motoralkatresz24.hu weboldalon. A Társaság fenntartja magának a jogot jelen adatkezelési nyilatkozat módosítására.

Amennyiben a felhasználóknak a Szabályzat vonatkozásában bármely kérdésük merülne fel, annak értelmezésével kapcsolatban a Társaság írásban, a estoresystem24@gmail.com e-mail címre küldött kérdésre elektronikus formában tájékoztatást nyújt, legkésőbb a kérdés beérkezését követő 15 napon belül.

A Társaság kijelenti, hogy mint szolgáltató kiemelt jelentőséget tulajdonít a szolgáltatást igénybe vevők személyes adatai védelmének, információs önrendelkezési jogukat a legmesszebbmenőkig tiszteletben tartva. A Társaság a rendelkezésére bocsátott adatokat bizalmasan kezeli, és minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatokat megőrizze, az adattároláshoz és azok feldolgozásához kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést a hatályos jogszabályoknak megfelelően teljes körűen biztosítsa.

2. FOGALMAK

1./ érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy
2./ személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret - , valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
3./ hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
4./ tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri
5./ adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja,
6./ adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosításra alkalmas fizikai jellemzők rögzítése
7./ adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele,
8./ nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele,
9./ adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges,
10./ adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából,
11./ adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,
12./ adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik,
13./ adatfeldolgozó: az a természetese személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az adatkezelővel kötött szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi,
14./ adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.


3. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni, feldolgozni.

Személyes adat csak és kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető, azzal, hogy az adatkezelésnek minden szakaszban meg kell felelnie az adatkezelés céljának.

Az adatoknak a tárolásuk céljával arányban kell állniuk, az adatkezelés céljának meg kell felelniük, azon nem terjeszkedhet túl nem, így a Társaság csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas, azzal, hogy a kezelés – ide nem értve azt az esetet, amikor az érintett adatainak törlését kéri – csak és kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékig és ideig tart.

Az E-Store System Kft. által kezelt adatok felvételére és kezelésére az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kerül sor. Erre való tekintettel a Társaság az érintettek által megadott adatokat az érintettek hozzájárulásával, az érintett által igénybe venni kívánt szolgáltatás teljesítésének érdekében kezeli.

A Társaságnál alkalmazott adattárolás módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak az adatkezelés és tárolás szükséges idejének fennállásáig lehessen azonosítani.

A Szabályzat pontos, részletes és közérthető tájékoztatást, információt nyújt az érintettek részére az adatkezelés minden részletéről, így annak céljáról, jogalapjáról, az adatkezelésre és -feldolgozásra jogosult személyről, az adatkezelés időtartamáról. A Szabályzat tartalmazza továbbá az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségének ismertetését is.

A Társaság a személyes adatokat harmadik személyek számára csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist csak akkor kapcsolja össze más adatkezelővel, ha ahhoz az érintett előzetesen, írásban kifejezetten hozzájárult, vagy törvény megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adat vonatkozásában teljesülnek.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A Társaság hírleveleivel, promóciós anyagaival, üzleti ajánlataival kapcsolatos szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelése önkéntes, az érintett által adott hozzájáruláson alapul.

Amennyiben a jogszabály bizonyos adatok vonatkozásában kötelezően előírja azok egy részének megőrzését, továbbítását, az adatközlésről az érintetteket az általuk megadott elektronikus elérhetőségen tájékoztatja.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, bankszámlaszám, adószám, számlázási cím.

Adatkezelési cél: az érintett részére a www.motoralkatresz24.hu honlapon kiválasztott és megvásárolt termékek vonatkozásában az érintett részére számla kiállítása, amennyiben az érintett ahhoz önkéntesen hozzájárul, részére hírlevelek küldése, és üzleti ajánlatok továbbítása.

Adatkezelési jogalap: az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: az e-mail cím, regisztráció törléséig, vagy az engedély visszavonásáig.

A személyes adatok módosítását, törlését, a hozzájárulás visszavonását az érintett bármikor kezdeményezheti az estoresystem24@gmail.com e-mail címre küldött e-mail, vagy a 2112 Veresegyház, Búzavirág utca 18. címre küldött levél útján.

A hírlevelekről történő leiratkozásra lehetőség nyílik a hírlevelek alján lévő link segítségével is.

Egyéb adatkezelések:

A Társaság tájékoztatja az érintetteket, hogy kivételes esetekben a Társaság köteles tájékoztatást adni, adatokat közölni, átadni, iratokat rendelkezésre bocsátani (ezen esetek: bíróság, ügyészség, nyomozóhatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, adatvédelmi biztos, vagy a jogszabály felhatalmazása alapján más jogosult szervek megkeresése).

A Társaság ezen megkeresések során csak annyi és olyan adatokat ad át, amelyek a megkeresés célja megvalósításához, a Társaság kötelezettségének teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek.

5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA

A Társaság a holnapjával, hírleveleivel és ajánlataival, és más szolgáltatásaival kapcsolatos személyes adatkezeléseket a székhelyén végzi.

A Társaság a személyes adatok kezelésére szolgáló környezetet akként hozta létre, hogy az informatikai környezet alkalmas arra, hogy a kezelt adatokhoz való hozzáférés korlátozva legyen, így ahhoz illetéktelen harmadik személyek nem férhetnek hozzá.

A Társaság az adatokban bekövetkezett bármely módosítását akként végzi, hogy a módosítások időpontja megjelölésre kerül.

A Társaság az adatokról biztonsági mentést készít.

A Társaság az adatkezelés során az elvárt biztonságot biztosítja, valamint informatikai rendszere a technológia ismert állásának megfelelő eszközökkel védett a számítógéppel kapcsolatos bűncselekményekkel szemben.

6. ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: E-Store System Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2112 Veresegyház, Búzavirág utca 18.
Cégjegyzékszám: 13-19-153197
Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 23763313-2-13
Tel.: 36 20 435 77 96
E-mail: estoresystem24@gmail.com

7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az estoresystem24@gmail.com e-mail címen az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. Ugyanezen e-mail címen kérheti adatai helyesbítését, illetve – ide nem értve a jogszabály által elrendelt adatkezeléseket – törlését, zárolását, vagy a hírlevélről történő leiratkozást.

A Társaság, mint adatkezelő, az általa kezelt adatokról, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, az adatkezelő személyéről, minden az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre tájékoztatást nyújt, amennyiben az érintett azt a fenti e-mail címen kéri.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni (cím: 1126 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu).

8. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az önrendelkezési szabadságról

2001. évi XCVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

ICH AKZEPTIERE DIE E-STORE GMBH SYTEM DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Felder mit einem roten Rahmen gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder! Nur vollständig ausgefüllte und APPLY ausgefüllte Anmeldeformular an sie zu senden!
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
ZUSÄTZLICHE DATEN
RECHNUNG UND VERSAND
RECHNUNGSADRESSE
-
-
LIEFERADRESSE  GLEICH WIE RECHNUNGSADRESSE
-
-
Ich bin damit einverstanden, dass ich verfügbar gesetzt elektronisch
an die E-Store System GmbH direktmarketing es finden kann.
Ich bin damit einverstanden Gilt NICHT für beitragen
ALLE RECHTE VORBEHALTEN VON E-STORE SYSTEM GMBH. 2013